Visie—missie—beleid

Soeverein staat voor een maatschappij, waarin iedereen – binnen haar of zijn mogelijkheden

– zelf bepaalt hoe het (dagelijks) leven wordt ingericht.

Voor mensen, die door een ernstige lichamelijke beperking levenslange en levensbrede

assistentie en aanpassingen nodig hebben, houdt dit in dat zij zelf kunnen bepalen dat er

assistentie verleend wordt,  wie die assistentie gaat verlenen op de door haar/hem

gewenste plaats, wijze en tijdstippen en welke aanpassingen de meest geëigende zijn.

Door de recente overheidsmaatregelen op het gebied van chronische zieken en

gehandicapten is de kans zeer aanwezig, dat deze mensen de mogelijkheid tot eigen regie

over hun leven verder gaan verliezen.

 

In de huidige wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan wordt er op essentiële punten

geen rekening gehouden met de rechten van mensen met een beperking .

Heldere uitgangspunten voor beleid ontbreken vaak. De belangenbehartiging is versnipperd

en gaat vaak uit van de ziekte of aandoening in plaats van de mens zelf en de wijze waarop

deze het leven in wil richten..

Op heel veel terreinen zijn mensen bezig met aanpakken en oplossen van problemen. Er is

bij hen veel kennis aanwezig, die zeer bruikbaar is voor anderen. (Niet hetzelfde wiel

uitvinden.) En goede initiatieven verdienen navolging of versterking. Deze kennis en de

initiatieven zijn nu niet makkelijk toegankelijk voor anderen.

 

Soeverein wil de, bij deze mensen aanwezige, kennis breed beschikbaar maken door hen te

informeren, verenigen en hen waar nodig als groep vertegenwoordigen.

Soeverein wil een volledig onafhankelijk platform zijn, waar verbinden van expertise

(ervaringsdeskundigen), ervaringen en initiatieven voorop staat.